ورزش لینک | varzesh.link | سرمربی نفت آبادان:مذاکره ای با هیچ تیمی نداشته ام