ورزش لینک | varzesh.link | تشویق تراکتورسازی درسالن بسکتبال/حضور مدیران شهری و رئیس فدراسیون