ورزش لینک | varzesh.link | 12 سال پیش در چنین روزی، کوبی برایانت 81 امتیاز در یک بازی کسب کرد